Jak zpřístupnit audiovizuální obsah na internetu

Osoby se zdravotním postižením bývají často znevýhodněny při práci na internetu. Pomozme to změnit.

 • Za přístupnou lze považovat takovou internetovou stránku, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj hendikep efektivně používat
 • Sestavili jsme pro Vás stručný přehled Metodického pokynu Ministerstva vnitra o tom, jak by měla taková stránka vypadat.

Pravidla přístupnosti internetových stránek

 • Přístupná internetová stránka musí splňovat čtyři základní parametry: vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilitu
 • V rámci těchto čtyř kategorií stanovuje ministerstvo 13 pravidel přístupnosti:

Vnímatelnost

Textové alternativy

 • Veškerý netextový obsah musí být opatřen textovými alternativami
 • Tyto je možné podle potřeby převést do jiných formátů (zvětšené písmo, Braillovo bodové písmo, fonetický přepis, zjednodušený jazyk apod.)

Multimediální prvky závisející na čase

 • Každé předtočené audio/video musí být opatřeno titulky, případně alternativou, která umožní uživatelům pochopit jeho obsah (např. popis nebo překlad do znakového jazyka)

Přizpůsobitelné

 • Obsah je možné prezentovat více způsoby, aniž by přitom došlo ke ztrátě informací či narušení struktury
 • Obsah nesmí být omezen způsobem zobrazení nebo orientací stránky na výšku/šířku, také nesmí záviset výhradně na vlastnostech založených na smyslovém vnímání

Rozlišitelné

 • Text musí být snadno čitelný na všech zařízeních, tzn. musí se zvolit vhodný font a velikost písma, ale také vhodné barvy a kontrast mezi pozadím textu a barvou písma
 • Jestliže se na internetové stránce automaticky spustí přehrávání audia na delší dobu než 3 sekundy, je k dispozici mechanismus, který umožní audio pozastavit
 • Audio neobsahuje žádné podkresové zvuky
 • Pokud audio obsahuje podkresové zvuky, tyto mohou být vypnuty, nebo jsou alespoň o 20 dB nižší než mluvená informace v popředí

Ovladatelnost

Přístupnost z klávesnice

 • Všechny funkce obsahu je možné ovládat přes rozhraní klávesnice

Dostatek času

 • Uživatel má dostatek času k přečtení a k práci s obsahem

Záchvaty a fyzické reakce

 • Prvky, které by mohly vyvolat záchvat (záblesky, blikání, animace apod.), jsou vynechané z prezentace

Snadná navigace

 • Na stránkách je umožněné vyhledávání pojmů pro snadnou navigaci
 • Každá stránka má svůj titulek
 • Na každé stránce se zobrazuje informace o aktuální pozici uživatele na webu
 • Rozcestníky fungují správně

Vstupní metody

 • Ovládání funkcí je uživatelům usnadněno prostřednictvím různých vstupů mimo klávesnice, např. gest

Srozumitelnost

Čitelné

 • Textový obsah je čitelný a srozumitelný
 • Podtržení musí být využíváno výhradně pro označení hypertextových odkazů, nikoli pro běžné zvýraznění textu

Intuitivní

 • Vzhled a ovládání internetových stránek je intuitivní
 • Pořadí informací na internetové stránce je srozumitelné, dodržuje se jasná hierarchie nadpisů

Pomoc při zadávání

 • Chyby při zadávání údajů se uživateli automaticky zobrazí
 • Je poskytnuta možnost opravit chyby či vrátit akci zpět (např. při provádění platby)
 • Před dokončením zadávání je k dispozici mechanismus pro kontrolu, potvrzení a opravu údajů

Stabilita

Kompatibilní

 • Měla by být zajištěna maximální kompatibilita se současnými i budoucími přístupovými zařízeními, včetně asistivních technologií

Prohlášení o přístupnosti

 • Na všech internetových stránkách musí v přístupném formátu zveřejněné a aktualizované prohlášení o přístupnosti 
 • Nabízí se dvě možnosti, jak prohlášení zveřejnit:
  1. Vložit samostatné prohlášení na každou internetovou stránku zvlášť, nebo
  2. Vložit prohlášení na některou z internetových stránek a na ostatních umístit odkaz na toto prohlášení (pokud povinný subjekt např. spravuje více internetových stránek)
 • V prohlášení o přístupnosti je třeba uvést všechny části webové prezentace, které nejsou přístupné a důvod jejich nepřístupnosti
 • V prohlášení musí být také popsáno, jak má návštěvník postupovat v případě podezření, že web (případně jeho část) není přístupný