Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Základní informace

Ø  V ČR byl dne 20. března 2019 přijat Zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve veřejném sektoru

Ø  Pro weby, které byly spuštěné před datem účinnosti zákona, jsou pravidla závazná od 23. září 2020

Ø  Legislativa vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

Ø  Přístupná internetová stránka je taková stránka, kterou je osoba se zdravotním postižením schopna za pomocí asistivních technologií či specializovaných programů efektivně používat

Ø  Zákon stanovuje, že internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejné správy musí být pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní 

Povinné subjekty

1.      Stát

2.      Územní samosprávný celek

3.      Právnická osoba zřízená zákonem

4.      Právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, pokud

a.      byla zřízena nebo založena za účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

b.      je financována převážně státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem nebo podléhá řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby zřízené zákonem anebo je v jejím správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem

5.      Právnická osoba, kterou zřídila nebo založila výše uvedená právnická osoba

6.      Dobrovolný svazek obcí

7.      Vysoká škola, škola a školské zařízení

8.      Kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace 

Výjimky

Vysoké školy, školy a školská zařízení

Ø  Vysoké školy, školy a školská zařízení jsou povinným subjektem pouze jde-li o obsah internetových stránek, který jsou povinné zveřejňovat podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Nepřiměřená zátěž

Ø  Povinný subjekt nemusí v odůvodněných případech zajistit přístupnost internetových stránek v plném rozsahu, pokud shledá, že mu plnění požadavků působí nepřiměřenou zátěž

Ø  Nepřiměřená zátěž zohledňuje: velikost, povahu a zdroje povinného subjektu, odhadované náklady a přínosy ve vztahu k očekávánému přínosu pro uživatele internetové stránky, četnost a dobu využití internetové stránky

Ø  V těchto případech musí ale subjekt poskytnout uživateli náhradní řešení pro využití obsahu internetové stránky (např. uvést telefonický kontakt na osobu, na kterou se může uživatel obrátit za účelem získání potřebných informací)

Cizí zdroj

Ø  Zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních aplikací, který povinný subjekt přejímá z jiného zdroje

Ø  To ovšem neplatí, pokud je obsah vytvořen nebo financován povinným subjektem nebo je pod jeho kontrolou 

Prohlášení o přístupnosti

Ø  Povinný subjekt musí v přístupném formátu zveřejnit a aktualizovat prohlášení o přístupnosti internetové stránky

Ø  Nabízí se dvě možnosti, jak prohlášení zveřejnit:

a)      Povinný subjekt vydá samostatné prohlášení pro každou internetovou stránku zvlášť, nebo

b)      Povinný subjekt vydá prohlášení na některé z jím spravovaných internetových stránek a na ostatních umístí odkaz na toto prohlášení

Kontrola dodržování povinností

Ø  Každý může učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, pokud má důvodné podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky pro přístupnost

Ø  Ministerstvo vnitra od 1. ledna 2020 kontroluje, zda povinné subjekty dodržují povinnosti stanovené zákonem

Ø  Zjistí-li ministerstvo při kontrole nedostatky v dodržování povinností, uloží povinnému subjektu, aby přijal opatření k nápravě

Harmonogram

Ø  Zákon o přístupnosti nabyl účinnosti dne 9. dubna 2019

Ø  Weby, které byly spuštěné po 9. dubnu 2019, musí splňovat pravidla přístupnosti od 23. září 2019

Ø  Pro weby, které byly spuštěné před 9. dubnem 2019, jsou pravidla závazná od 23. září 2020

Více informací najdete na stránkách Ministerstva vnitra

Zákon č. 99/2019 Sb. ke stažení zde